Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HAUEVER.PL

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.hauever.pl. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu [dalej „Regulamin”] z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Właścicielką Sklepu jest Małgorzata Bargielska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą HAUEVER Małgorzata Bargielska z siedzibą w 03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 12/36, NIP: 524 24 81 566, telefon: +48 796 212 216, adres email: hau@hauever.pl
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2. Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. przez wiadomość wysłaną na fanpage’u w portalu Facebook.
 2. Zamówienia mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  1. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  2. zamawiany towar,
  3. adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany towar,
  4. sposób dostawy,
  5. sposób płatności.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia o zapłacie.
 7. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 8. Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

§3. Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. Przelew – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym,
  2. Transferuj.pl,
  3. Pay Pal
  4. Gotówką przy odbiorze.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

§4. Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu.
 2. Zamówione towary dostarczane są:
  1. przesyłką kurierską (Pocztex) w ciągu 24 godzin, lub 48 godzin,
  2. do odbioru osobistego w ciągu 48 godzin.
 3. W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności.
 4. Koszty przesyłki dostępne na stronie dotyczą wysyłki na terenie Polski. W przypadku zamówienia z adresem wysyłki poza granicami RP prosimy o kontakt na maila hau@hauever.pl w celu ustalenia indywidualnej wyceny.

§5. Zwroty i Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości email na adres pomoc@hauever.pl wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Towar objęty Promocją nie podlega zwrotowi.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru o ile towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 4. W terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, personalizowane – wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. kontakt ze słoną wodą), niewłaściwej konserwacji (np. pranie w pralce bez zabezpieczenia okuć), modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych (np. uderzenie i tarcie karabinkiem i okuciami o asfalt, beton); zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania (np. przetarcia lakieru na karabinkach, okuciach i nitach, przetarcia taśmy na brzegach, rysy na klamrze), spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).
 5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do dystrybutora bądź siedziby firmy ponosi Sklep, o ile reklamacja dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych. W innych przypadkach opisanych szczegółowo w punkcie 4. koszty za wysyłkę ponosi Klient.
 11. Po weryfikacji wady w siedzibie Sklepu produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§8. Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest HAUEVER Małgorzata Bargielska, z siedzibą w Warszawie ul. Rembielińska 12/36.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie hauever.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 7. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: hau@hauever.pl.

§9. Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep, ich opisy lub zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.

§10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego

Hauever stosuje cookies w celu realizacji sprawnego usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij